Магията на Мездра

За проекта

Основна цел на проекта:

Да се представи пред публиката широко портфолио от съвременни и традиционни изкуства и техния иновативен жанров микс; да се потърсят допирните точки между различен тип творци от региона - с различни арт-нагласи, от различни поколения и етноси; да се постави акцент върху „диалогичността“ и „комуникативността“ на изкуството и културата; да се осмислят креативните послания на изкуството; свободата на изява и творчески експеримент, иновативните връзки между традиции, самобитност и модерност; да се представи „разширената естетика“ на съвременните творчески възгледи и свободен трансфер на идеи; да се промотират възможностите на регионалните творци да генерират иновативни/алтернативни „творчески“ идеи и да създават стойностни творби на съвременното изкуство.

Специфични цели на проекта:

Водещата идея на фестивала: е - „диалогът като жив организъм“, осмислен и провокиран на границата между различни гледни точки, култури, жанрове, пространства, поколения и етноси. Именно чрез директния и жив диалог могат в реално време да се „миксират“ гледните точки и да се трансферират идеи, да се осъществи т. нар. индивидуално и/или групово „включване“ и да се опознае гледната точка на „другия“/„другите“. Целта на фестивала е да представи и промотира съвременното изкуство през призмата на неговата арт-диалогичност, комуникативност и интерактивност. Този съзнателно търсен „диалогичен“ подход на проекта: „Фестивал на изкуствата: Free Fest:Магията на Мездра!“ ще влияе директно като послание върху целевите групи и ще активизира техния интерес и синергия към ефективно включване (активно и/или пасивно) във фестивалните изяви и постигане на различен тип творчески партньорства и/или културни взаимодействия.